arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

programma webinars

De V&VN Oncologiedagen webinars ‘vak- en vliegwerk’ vinden plaats op 16, 17 & 18 november 2020. Op deze 3 avonden wordt, gedurende 2 uur, online stil gestaan bij onder andere colon-, pancreas-, long- en prostaatcarcinoom. Daarnaast is er ook aandacht voor hematologie, ouderen & kanker en palliatieve zorg. Hieronder vind je het voorlopige programma, momenteel worden de puntjes op de spreekwoordelijke “i” gezet binnen het programma. 

 

maandag 16 nov

Webinar: maandag 16 november

19:30

Opening

voorzitters: Jan Ouwerkerk & Patrick de Vries

19:35

Kankerzorg in cijfers en trends

Otto Visser, hoofd Nederlandse Kankerregistratie, IKNL

De impact van kanker reduceren met behulp van cijfers over kanker, dat is de missie van IKNL. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Na een korte introductie over de Nederlandse kankerregistratie zal Otto Visser aan de hand van een aantal voorbeelden laten zien hoe cijfers behulpzaam kunnen zijn bij het bereiken van de doelstelling van IKNL. Een van de voorbeelden zal gaan over de invloed van de covid19-epidemie op de kankerzorg.

20:00

Behandelmogelijkheden bij patiënten met een gemetastaseerd colorectaal carcinoom

Tineke Buffart, internist-oncoloog, NKI-AvL

Patiënten met een gemetastaseerd colorectaal carcinoom kunnen worden behandeld met meerdere lijnen chemotherapie en/of targeted therapieën. Dit is afhankelijk van de lokalisatie van de primaire tumor en ook van de moleculaire eigenschappen van de tumor. In deze presentatie zullen de verschillende combinaties met chemotherapie en targeted therapie worden besproken aan de hand van de eigenschappen van de tumor.  Tevens zullen de nieuwe ontwikkelingen en behandelopties voor patiënten met een gemetastaseerd colorectaal carcinoom worden toegelicht.

 

20:25

Pauze

20:35

Uitreiking P-Bokaal

De P-Bokaal is de prijs die wordt uitgereikt aan het beste project waar de patiënt centraal staat, dat in een bepaalde periode is ingezonden voor de Projecten Verzamelplek. De P-Bokaal vertegenwoordigt een bedrag van maximaal € 7.500,-. Dit bedrag wordt door Servier via een unrestricted grant uitgekeerd.

In Nederland ontwikkelen veel ziekenhuizen en zorgprofessionals projecten die leiden tot betere zorg voor mensen met kanker en die de kwaliteit van leven van deze mensen verbeteren. Helaas worden die projecten vaak alleen geïmplementeerd in het ziekenhuis dat het initiatief ontwikkeld heeft. Dat is jammer, want het zou mooi zijn als alle oncologiepatiënten in Nederland de positieve gevolgen van zo’n project kunnen ervaren. Via deze link https://www.depatientcentraal.nl/nl/stemmen kun je zien welke projecten genomineerd zijn. Tevens kun je hier je stem uitbrengen tot 25 oktober aanstaande.

Bestand:Servier company logo.svg - Wikipedia

21:00

Pancreascarcinoom

Marc Besselink, chirurg, Amsterdam UMC

In de laatste jaren zijn de ontwikkelingen op gebied van pancreascarcinoom door landelijke samenwerking onder de vlag van de Dutch Pancreatic Cancer Group erg snel gegaan. Enerzijds zijn standaard operaties minimaal invasief geworden (robot of laparoscopie) waar door de negatieve impact voor de patiënt kleiner wordt en anderzijds kunnen meer patiënten geopereerd worden door betere chemotherapie. Na chemotherapie kun je eigenlijk niet meer bepalen waar nog actief tumorweefsel aanwezig is. De komende jaren gaat Deltaplan Alvleesklierkanker, de samenwerking van MLDS, DPCG en de patientenvereniging Living with Hope, proberen te zorgen voor continue financiering van landelijke aanpak van pancreascarcinoom.

 

21:25

Afsluiting webinar

voorzitters: Jan Ouwerkerk & Patrick de Vries

dinsdag 17 nov

Webinar: dinsdag 17 november

19:30

Opening

Voorzitters: Natascha Schrama & Rixt Bode

19:35

B-cel receptor pathway remmers bij CLL: praktische eigenaardigheden.

Michel van Gelder, internist-hematoloog, Maastricht UMC

De basis van chemovrije behandeling bij CLL is ibrutinib, idelalisib of venetoclax. Elk heeft een eigen spectrum aan bijwerkingen. Ibrutinib leidt vrijwel altijd tot tijdelijke onschadelijke lymfocytose, en kan daarnaast hematomen, ritmestoornissen en hypertensie geven. Colitis en pneumonitis komen voor bij idelalisib. En bij venetoclax is het goed te voorkomen tumorlyse syndroom van belang.

Lees hier het volledige abstract

 

 

20:00

Medische beslissingen rond het levenseinde

Eric Geijteman, arts-onderzoeker, Erasmus MC, Rotterdam

De medische zorg is tot steeds meer in staat. Maar niet voor iedereen en niet altijd. Met name in de laatste fase van het leven kunnen de nadelen van medische handelingen de overhand krijgen. Tijdens deze voordracht zal worden ingegaan op de inzet van verschillende overbodige medische interventies in de laatste fase van het leven. Hierbij zullen ook mechanismen worden besproken waardoor deze interventies in de praktijk worden ingezet. Ten slotte zal de rol die verpleegkundigen en verzorgenden hebben om de inzet van deze interventies te verminderen aan bod komen.

Uitgebreidere uitleg:  https://repub.eur.nl/pub/111500/

 

20:25

Pauze

20:35

Proefschrift "When you have the most to lose": Angst bij patiënten met kanker in de palliatieve fase

Danielle Zweers, verpleegkundig specialist, UMC Utrecht

Angst wordt door 20 tot 50% van de patiënten met kanker in de palliatieve fase ervaren. Vroegtijdige herkenning van angst is essentieel om optimale palliatieve zorg te kunnen verlenen. Zorg voor patiënten met angst in de palliatieve fase is echter een ware uitdaging vanwege de verschillende manieren waarop angst wordt geuit, de verschillende onderliggende oorzaken en de  vaak korte periode die  patiënten nog te leven hebben.

In de zorg betrokken verpleegkundigen kennen de patiënt en zijn naasten in die laatste levensfase vaak van dag tot dag waardoor zij in de optimale positie zijn om angst te herkennen, bespreekbaar te maken, te analyseren en in afstemming met andere professionals te behandelen. Toch wordt er niet altijd van deze positie gebruik gemaakt. Kennis tekort wordt vaak als oorzaak hiervan beschreven. Een veel voorkomende misvatting onder zorgverleners is dat angst een invoelbare reactie is op hetgeen de patiënt overkomt en “erbij hoort”. Een deel van deze aanname is wellicht correct, maar het is te makkelijk om daarmee af te zien van een verdere analyse van die angst en van de mogelijkheden om de patiënt gericht te ondersteunen. Zorg voor patiënten met angst is vaak complexe zorg vanwege de verschillende beïnvloedende factoren, de gedragsvariatie van patiënten alsook van de verpleegkundige  en de gevraagde flexibiliteit om zorg op maat te  leveren.

Inzicht in behoefte van patiënten en naasten evenals de huidige praktijk rondom zorg van angst geven mogelijk handvaten deze ware uitdaging aan te gaan!

21:00

De rol van de verpleegkundige voor goed "Vak en Vliegwerk"

Cora Vegter, voorzitter V&VN Oncologie

Ons vak blijft zich ontwikkelen en binnen de Oncologische zorg nemen we een belangrijke rol in. Wij staan ervoor om met trots, passie en professionaliteit ons vak uit te voeren.Graag praten we je bij over hoe we hier binnen de V&VN Oncologie vorm aangeven. Projecten waar we binnen ons vakgebied mee bezig zijn. En hoe we het nieuwe jaar samen met jou willen aanvliegen.

21:25

Afsluiting

Voorzitters: Natascha Schrama & Rixt Bode

woensdag 18 nov

Webinar: woensdag 18 november

19:30

Opening

Voorzitters: Natascha Schrama & Siska Rekmans

19:35

De nieuwe ontwikkelingen binnen de behandeling van niet-kleincellig longkanker

Joop de Langen, pulmonologist, AvL, Amsterdam

Nog maar 15 jaar geleden werden patiënten met longkanker behandeld met eerstelijns- en soms tweedelijns chemotherapie. Bij de diagnostiek was alleen het onderscheid tussen kleincellig en grootcellig longkanker belangrijk voor de behandeling. Een 30-jarige nooit-rookster kreeg dezelfde behandeling als een 70-jarige kettingroker. Met het ontrafelen van het menselijk genoom en de ontdekking van oncogene mutaties is het nu mogelijk om elke longkankerpatiënt een persoonlijk behandelplan te geven op basis van de tumor- en patiënt specifieke eigenschappen. In deze webinar bespreken we hoe zo’n plan gemaakt wordt en hoe je onderweg bijstuurt.

 

20:00

Ouderen & Kanker

Johanneke Portielje, hoogleraar interne oncologie, Universiteit Leiden

Inmiddels laten meerdere studies zien dat de kwaliteit van leven van ouderen met kanker verbetert en hun risico op ongeplande ziekenhuis opnames afneemt wanneer tijdens de oncologische behandeling ook systematisch aandacht is voor verouderingsaspecten, bij voorkeur door een geriatrisch assessment af te nemen en de uitkomsten daarvan mee te nemen in de gedeelde besluitvorming over behandelingen. Nadat deze studies zijn toegelicht zal gediscussieerd worden over implementatie van geriatrisch assessment in de oncologische praktijk.

 

20:25

Pauze

20:35

Bewegen & Kanker

Meike Overbeek- van Klaren, Fysiotherapeut, St. Antonius Ziekenhuis

Bewegen voor, tijdens en na de kankerbehandelingen is van groot belang, zowel in preventieve, curatief en palliatieve fase. Het draagt onder andere bij aan een betere fysieke en mentale gezondheid, een betere kwaliteit van leven en een verminderde kans op terugkeer van de kanker. Naast bewegen spelen voeding en energiemanagement ook een essentiële rol in het behoudt of opbouw van belastbaarheid. Als zorgprofessional is het van groot belang patiënten hier goed over te informeren en zelfmanagement te stimuleren. Zeker in deze tijd waarin patiënten minder de deur uit durven. Maar welke adviezen en informatie over bewegen in combinatie met basis voedingsadvies en energiemanagement adviezen kun jij als zorgprofessional aan de oncologische patiënt geven?

Je krijgt antwoord op onder andere de volgende vragen:

  • Welke adviezen kun je geven ten aanzien van inspanning?
  • Welke praktische tips kun je geven om jouw patiënten direct aan de slag te laten gaan?
  • Welke tips kan je geven aan de patiënt om zo efficiënt mogelijk met zijn/haar energie om te gaan om belastbaarheid te behouden/op te bouwen?
  • Wat is het belang van voeding in combinatie met bewegen?

 

21:00

De rol van immuuntherapie en PARPremming bij behandeling van het gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Cheryl Bruijnen, internist-oncoloog, UMC Utrecht

Immuuntherapie is bij steeds meer verschillende gemetastaseerde tumoren de eerste lijnsbehandeling. Bij het melanoom, het longcarcinoom en het niercelcarcinoom worden langdurige responsen gezien. Ook bij het borst- en coloncarcinoom gaat immuuntherapie een belangrijke rol spelen. In deze presentatie wordt de effectiviteit van immuuntherapie bij het gemetastaseerd prostaatcarcinoom uiteengezet.  Daarnaast wordt stil gestaan bij de effectiviteit en de plaats van PARPremming bij het BRCA gemuteerd prostaatcarcinoom.

21:25

Afsluiting

Voorzitters: Natascha Schrama & Siska Rekmans