arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Late Breaking abstract

Abstract indienen gesloten
Van uitstel komt GEEN afstel! Bij deze kunnen we melden dat de 38e V&VN Oncologiedagen zullen plaatsvinden op (30) 31 mei en 1 juni 2022. We zullen hierbij de ontwikkelingen binnen de COVID-19-pandemie meenemen.

Tevens maken we van de nood een deugd. Binnen het programma maken we ruimte voor een ‘late break sessie’ waarin actuele ontwikkelingen, gericht op onderzoek en projecten, worden besproken. Mocht jij nog een project of onderzoek hebben uitgevoerd waar je meer over wilt vertellen, dan kon je tot 15 januari 2022 een Late Breaking Abstract indienen. Deelnemers die een Abstract hebben ingediend krijgen snel meer informatie

Een inzending impliceert dat:

 • De auteur instemt met publicatie van het abstract op de website en mobiele app van de V&VN Oncologiedagen
 • De inzender houdt zich beschikbaar voor presentatie tijdens één van de V & VN Oncologiedagen. Wanneer dit van toepassing is, wordt de auteur hier uiterlijk in februari over bericht.
 • Bij acceptatie dient de presenter zich in te schrijven als reguliere deelnemer (je bent dus niet vrijgesteld van inschrijfkosten!)

Hoe schrijf je een goed abstract?

Een abstract is een samenvatting van een project binnen jouw instelling, een wetenschappelijk onderzoek of een ander interessante ontwikkeling binnen oncologisch vakgebied, waarbij jij betrokken bent (geweest). Een abstract is volgens een vaste structuur opgebouwd en betreft maximaal 500 woorden (inclusief titel). Onderstaande richtlijnen helpen je bij het schrijven van je abstract.

 1. Titel
  De titel moet een accurate weergave zijn van de inhoud van het abstract. In ongeveer 10 tot 12 woorden moet duidelijk worden gemaakt wat de context van de studie is, het doel van de studie en de studieopzet. De titel moet makkelijk te begrijpen zijn, geen jargon of afkortingen bevatten.
 2. Introductie/achtergrond.
  Waarom is dit project/onderzoek geïnitieerd? In liefst één zin moet de huidige stand van zaken/kennis betreffende het onderwerp worden samengevat.
 3. Wat is het doel van het project/onderzoek?
  Geef het doel weer van het onderzoek, liefst aangevuld met een werkhypothese.
 4. Methode
  In een aantal korte zinnen kan de opzet van het project/onderzoek worden aangegeven, welke patiënten zijn geïncludeerd, welke data zijn verzameld, welke analyse.
 5. Resultaten
  In dit deel moeten de meest belangrijke data van het project/onderzoek, die de vraagstelling/doel beantwoorden, worden weergegeven. Presenteer objectieve data, geen subjectieve bevindingen. Tabellen of figuren moeten alleen worden geïncludeerd als het nodig is om de resultaten weer te geven.
 6. Conclusies
  Geef liefst in één zin aan waarom je denkt dat de bevindingen van het project/onderzoek belangrijk zijn en wat de mogelijke implicaties ervan zijn. De conclusies dienen te worden ondersteund door de resultaten van het onderzoek.
 7. Literatuur
  Vermeld op basis van welke literatuur het onderzoek tot stand is gekomen
 8. Aanbevelingen/klinische relevantie
  Welke aanbevelingen kun je op basis van dit onderzoek geven voor de dagelijkse klinische praktijk?

Auteurs: op de lijst van auteurs moeten diegenen staan die het project/onderzoek hebben geïnitieerd, opgezet, de data hebben verzameld en geanalyseerd, en hebben meegewerkt aan het schrijven van het abstract. Degene die het abstract gaat presenteren moet als eerste auteur worden genoemd. Elke auteur moet het abstract hebben gelezen en goedgekeurd voordat het wordt ingediend.

Categorie

De categorie waarin het abstract valt, dient adequaat aangegeven te worden. Hierdoor wordt het abstract beoordeeld door de juiste personen en in de juiste sessie ingedeeld indien van toepassing.  Belangrijk is te beseffen dat de categorie geen invloed heeft op de acceptatiekans van het abstract. Je hebt de keuze uit de onderstaande categorieën:

 • Tumorsoort:
  • Algemeen (niet tumorspecifiek)
  • Colorectaal
  • Slokdarm-maag
  • Urologisch
  • Mamma
  • Hematologie
  • Gynaecologie
  • Long
  • Zeldzaam
  • Neuro-oncologie
  • Hoofd-hals
  • Huid
  • Anders, nl:

Thema

Nadat je een categorie hebt gekozen gelieve aan te geven binnen op welk thema je abstract betrekking heeft:

 • Psychosociale zorg
 • Bijwerkingen /late effecten
 • Palliatieve zorg
 • Kwaliteit van leven/PROMS
 • Zingeving en spiritualiteit
 • Samen beslissen
 • Leefstijl
 • Communicatie
 • Samenwerking
 • Organisatie van zorg
 • Leeftijdsspecifieke zorg
 • E-health
 • Voeding
 • Anders, nl:
Wij bieden aan jouw poster te printen!
Richtlijnen en deadline volgt.

Tips and tricks

 1. Houd je aan de instructies voor het indienen van het abstract.
 2. Gebruik eenvoudige zinnen, de afkortingen die worden gebruikt moeten de eerste keer volledig worden uitgeschreven.
 3. Laat voordat je een abstract indient het lezen aan een collega. Zeker iemand die niet betrokken is bij het onderzoek kan opbouwende kritiek leveren. Indien je twijfelt aan de kwaliteit van het abstract, neem dan contact op met het Congress Care en samen met Janneke Verloop, Commissielid V&VN Oncologiedagen en onderzoeker/adviseur bij IKNL, voorzien wij je van de nodige feedback en tips!
 4. Het abstract dient in de Nederlandse taal geschreven te zijn.

Beoordelingcriteria

Alle ingezonden abstracts worden beoordeeld door de commissieleden van de V&VN Oncologiedagen aan de hand van vaststaande criteria, zie hieronder:

 1. Kwaliteit abstract
  Bevat het abstract de essentiële onderdelen en zijn deze voldoende helder beschreven?
 2. Is het onderwerp klinisch relevant voor verpleegkundige/VS?
  Richt het abstract zich op een probleem van de beroepspraktijk van de verpleegkundige/VS?
 3. Innovatief/originaliteit
  Geeft het abstract een innovatieve benadering van het probleem?
 4. Resultaten toepasbaar (maatschappelijke relevantie)
  Zijn de resultaten toepasbaar in de dagelijkse uitvoering van de zorg
 5. Actualiteit
  Speelt het onderwerp in op huidige/recente ontwikkelingen binnen de zorg

De bevindingen worden in februari 2022 teruggekoppeld naar degene die het abstract heeft ingediend. Zo krijg je ruimschoots de gelegenheid om de inzending te optimaliseren, voordat deze wordt gepresenteerd aan de bezoekers van de Oncologiedagen. Alle abstracts in de vorm van een poster (pitch) dingen mee naar de posterprijs, die jaarlijks wordt uitgereikt op het congres.